logo-ecoinvestment

Etický kódex

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Účel

   Tento dokument (dále jen „EK“) upravuje obecná i konkrétní pravidla chování zaměstnanců v akciové společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. (dále jen „EI“), stanovuje základní hodnoty EI a představuje základ firemní kultury, která je v souladu s platnou legislativou České republiky. Firemní kultura je postavena na etických principech a jasném srozumitelném způsobu komunikace tvořící rámec pro poctivé, přátelské, podnikatelské a společenské jednání.

   Dodržování EK slouží také k udržení a dalšímu budování dobrého jména EI.

  2. Cíl

   Cílem EK je:

   1. jasně stanovit principy a pravidla etického chování a jednání zaměstnanců, ať již působící navenek nebo do vnitra společnosti EI,
   2. definovat základní principy fungování EI,
   3. určit standardy a hodnoty chování všech zaměstnanců,
   4. eliminovat takové aktivity zaměstnanců, které by mohly mít negativní vliv na dobré jméno společnosti EI,
   5. motivovat zaměstnance k etickému chování, protože pravidla jsou stejná pro všechny,
   6. uplatňovat profesionální, zodpovědný a vstřícný přístup ke všem obchodním a jiným partnerům s cílem dostát jejich požadavky ve smyslu EK.

 2. ETICKÝ KODEX
  1. ZÁKLADY ETICKÉHO KODEXU
   1. Dodržování a použití EK
    1. Ustanovení EK se vztahují na všechny zaměstnance EI bez ohledu na jejich pracovní zařazení, pozici, postavení či druh vykonávané práce/funkci, jakož i na další fyzické osoby, které společnost navenek zastupují a rovněž i na členy orgánů společnosti EI.
    2. Od našich dodavatelů, zástupců, obchodních partnerů ve společných aktivitách jakož i jakýchkoliv jiných partnerů očekáváme, že při realizaci našich projektů a záměrů dodržují zásady stanovené v tomto EK.
    3. Za všech okolností dodržujeme platné a účinné právní předpisy zemí, ve kterých společnost EI a/anebo její dceřiné společnosti podnikají, zejména avšak nikoliv jenom v České republice. Jednáme v souladu s principy v těchto právních řádech obsažených, nesnažíme se je žádným způsobem obcházet, nenavádíme ani jiné subjekty k jejich porušování či obcházení a ani se vědomě na takovém porušování příp. obcházení nepodílíme. Pokud by kterákoliv část EK byla v rozporu s platnými právními předpisy dané země, řídíme se platnými právními předpisy.
    4. EK je závazným souborem pravidel a minimálním standardem chování. EK se řídí každodenní pracovní činnosti, jednání a chování všech zaměstnanců. Snaha o vytvoření zisku neospravedlňuje žádné porušení právních předpisů nebo EK. Vyvarujeme se veškerým obchodním transakcím, které lze uskutečnit pouze za cenu takového jednání. Zavazujeme se podnikat dle vysokých standardů morálky a etiky.
    5. EK společnosti EI je součástí širšího Compliance programu společnosti EI, který podporuje základní principy obsažené v EK a poskytuje informace o tom, jak je EK používán v praxi a jak se stane součástí každodenního jednání.
    6. Společnost EI přijímá zodpovědnost všude, kde může svou činnost účinně řídit. Neseme odpovědnost vůči veřejným samosprávným celkům a prostředí, ve kterém působíme, vůči svým zaměstnancům, partnerům a veřejnosti obecně. Společnost EI je otevřená vůči všem, na něž má naše podnikání vliv a dopad. Odpovídáme na dotazy a požadavky třetích stran a komunikujeme s dotčenými stranami včas a efektivně.
   2. Povinnost hlásit porušení

    Pokud se zaměstnanci dozvědí o jakémkoliv porušení EK, pak tuto skutečnost musí nahlásit svému nadřízenému nebo Výkonnému řediteli, a to beze odkladu. Zaměstnanci mají možnost nahlásit porušení také anonymně, a to prostřednictvím linky důvěry dle bodu 2.6.1.5 tohoto EK. Veškerá hlášení jsou považována za důvěrná a je s nimi nakládáno v důvěrném režimu. Zajistíme, aby nedošlo k pracovnímu znevýhodnění zaměstnance z důvodu hlášení učiněných v dobré víře.

   3. Sankce za případné porušení EK

    EK je nedílnou součástí obecných podmínek zaměstnání. Veškerá porušení EK jsou považována za porušení povinnosti vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, jejich důsledkem může být disciplinární postih včetně případného rozvázání pracovního poměru.

  2. PRACOVIŠTĚ, SPOLUPRACOVNÍCI A ZAMĚSTNANECKÉ VZTAHY
   1. Vzájemný respekt, poctivost a bezúhonnos

    Respektujeme názory druhých a stejně tak i jejich osobní důstojnost, soukromí a osobnostní práva. Pro společnosti EI má klíčový význam budovat silný a pevný vztah se všemi jejími zaměstnanci, jehož základem je vzájemná úcta a důstojnost. Pracovní podmínky nabízené zaměstnancům musí alespoň odpovídat minimálním požadavkům národních zákonných norem.

    1. Poskytujeme bezpečné a zdravé pracovní prostředí a usilujeme o jeho trvalé zlepšování.
    2. Poskytujeme rovné příležitosti bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství, sexuální orientaci, etnickou příslušnost nebo jiné odlišné charakteristiky. Nepřipouštíme a netolerujeme diskriminaci či obtěžování.
    3. Zaměstnancům a jiným osobám spojeným se společností EI poskytujeme prostředky, aby mohli vznášet jakékoliv oprávněné obavy a stížnosti způsobem, který zajistí řádné přezkoumání a vhodnou nápravu, bez jakýchkoli postihů.
    4. Uznáváme práva zaměstnanců vytvářet odbory nebo do nich vstupovat v souladu s platnou a účinnou legislativou.
    5. Zajišťujeme zaměstnancům školení a vzdělávání, která doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána a dále ta, která podporují jejich současné a budoucí plány pracovního rozvoje.
    6. Nezaměstnáváme žádnou osobou, jejíž věková hranice by byla nižší než 18 let nebo jiná místním zákonem stanovená výše minimální věkové hranice pro zaměstnávaní.
    7. Na svých pracovištích nevyužíváme nucenou a/anebo otrockou práci ani jiné formy nedobrovolné práce. Nedovolujeme žádné praktiky, které by omezovaly svobodný pohyb zaměstnanců.
   2. Odpovědnost vedoucích zaměstnanců

    V rámci společnosti EI musí všichni zaměstnanci jednat odpovědně a nesmí se podílet na neetickém či jinak nevhodném chování. Vedoucí zaměstnanci by měli jít svým podřízeným zaměstnancům příkladem. Osoby zastupující společnost EI ve vztazích s třetími osobami si musí být vědomy své odpovědnosti a důsledků svého jednání.

   3. Střety zájmů

    Všichni zaměstnanci a další osoby zastupující společnost EI musí zajistit, aby jejich osobní zájmy nebyly ve střetu s jejich povinnostmi vůči společnosti EI nebo jejím zákazníkům. Střety zájmů mohou pramenit z blízkých osobních vztahů mezi zaměstnanci a zákazníky, zástupců obchodních partnerů nebo jiných zaměstnanců. Potenciální střety zájmů mohou nastat zejména ve spojení s dary, pozvánkami, zadáváním zakázek nebo transakcemi s finančními instrumenty. Střety zájmů mohou být také spojené s korupcí a podvody. Každý potenciální střet zájmů je nutné ohlásit vedoucímu zaměstnanci nebo výkonnému řediteli, který následně vyhodnotí, zda jde skutečně o střet zájmů a jaká opatření budou přijata.

   4. Ochrana dat

    Při nakládání s informacemi (tj. při získávání, zpracování a ukládání) personální, finanční, technické, provozní, obchodní a jiné povahy jednáme obezřetně a dodržujeme postupy a pravidla bezpečnosti tak, aby bylo zabráněno jejich zneužití, změně či zničení. Naše IT postupy obsahují kontrolní a bezpečností prvky, které zajistí dostatečnou úroveň ochrany všech dat. Aktuálnost a efektivita kontrolních a bezpečnostních prvků je periodicky prověřována.

  3. CHOVÁNÍ NA NAŠEM TRHU, UPLÁCENÍ A KORUPCE

   Korupce, úplatkářství a nekalá hospodářská soutěž rozvrací trh a představuje překážku hospodářského, sociálního a demokratického rozvoje. Netolerujeme žádnou z těchto aktivit.

   1. Nebudeme postupovat v rozporu s platnými zákony o hospodářské soutěži a se zásadou dobrých mravů v hospodářské soutěži.
   2. Nebudeme přímo ani nepřímo nabízet nebo poskytovat jakékoli odměny či výhody jakýmkoli osobám nebo subjektům, abychom přiměli takovou osobu nebo subjekt jednat v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu právním řádem České republiky nebo jiné dotčené země s cílem zajistit si obchodní příležitost nebo jakoukoli jinou nepřiměřenou výhodu při vykonávání podnikatelských aktivit společnosti EI.
   3. Nebudeme přímo ani nepřímo vyžadovat nebo přijímat žádné odměny či jiné výhody, které by byly poskytovány s účelem přimět nás jednat v rozporu se stanovenými povinnostmi.
   4. Odmítáme i další formy korupčního jednání.
   5. Věrně evidujeme všechny finanční transakce a vedeme o nich účetnictví v souladu s právním řádem, účetními zásadami a ve všech výkazech společnosti EI se řídíme příslušnými metodikami a pravidly společnosti EI.
  4. ÚČETNICTVÍ A FINANCE

   Ve svých rozhodovacích procesech společnost EI spoléhá na správnost a přesnost svých účetních záznamů. Veškeré obchodní transakce musí být uvedeny v našich záznamech v souladu s určenými postupy, ověřovacími principy a obecně používanými účetními postupy. Společnost EI se zavazuje včas poskytovat věcné, přesné a srozumitelné, korektní a úplné informace prostřednictvích svých komunikačních kanálů. Společnost EI se zavazuje zajistit, aby vztahy s příslušnými dohledovými orgány byly otevřené, transparentní a součinné. Cílem společnosti EI je budovat vztahy založené na důvěře.

  5. ŽIVOTNÍ PROSTŘĚDÍ

   Společnost EI se při své činnosti nezúčastňuje projektů a činností, které mají za následek ohrožení životního prostředí. Každý zaměstnanec při svém rozhodování musí dbát na to, aby ochrana životního prostředí byla vždy zajištěna.

  6. COMPLIANCE PROGRAM

   Smyslem účinnosti compliance programu je zajistit soulad všech činností společnosti EI s relevantními právními předpisy a s vnitřními organizačními a řídícími akty společnosti EI. Compliance program vyhodnocuje rizika a tím přispívá k řízení a eliminaci rizik vyplývajících s protiprávného jednání a zdrát utrpěných poškozením dobrého jména společnosti EI. V rámci ratifikace trestněprávní odpovědnosti právnických osob do právního řádu České republiky byl použit model tzv. „pravé“ trestněprávní zodpovědnosti, tj. že v jeho rámci lze právnickou osobu postihnout i v případě, kdy se nepodaří prokázat spáchání trestného činu konkrétní fyzickou osobu. Trestní odpovědností právnického osoby však není dotčena trestní odpovědnosti fyzických osob. Trestní odpovědnost právnické osoby je založená na výčtu subjektů, které čin spáchaly jejím jménem, v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti. Do okruhu těchto osob patří mimo jiné statutární orgán nebo jeho člen, jiné osoby, které jsou oprávněné za právnickou osobu jednat, osoby vykonávající řídící nebo kontrolní činnost a v neposlední řadě také zaměstnanci při plnění pracovních úkolů.

   1. Zásady compliance programu
    1. Vyhodnocení rizik

     Při výkonu pracovních činností v rámci společnosti EI se zaměstnanci mohou dopustit protiprávního jednání zejména v oblastech hospodářských a majetkových trestných činů.

     Korupce a uplácení
     Korupce je zneužití postavení nebo funkce ve svůj osobní prospěch, typickým projevem korupce je uplácení ve všech svých formách. Společnost EI ani její zaměstnanci či osoby jednající jménem společnosti EI nesmí být účastni nebo napomáhat ilegálním obchodním transakcím či jiným protiprávním jednáním, nesmí akceptovat ani poskytnout nepatřičné výhody či úplatky. Společnost EI netoleruje žádnou formu korupce či uplácení. Zaměstnancům je výslovně zakázáno nabízet anebo přijímat jakoukoli formu úplatků a finančních pobídek nebo dávat někomu pokyn, aby tak činil místo nich.

     Podvodné jednání
     Podvodné jednání představuje úmyslné jednání zaměstnance či osoby jednající jménem společnosti EI, které je v rozporu s právními předpisy nebo se zájmy společnosti EI, jehož důsledkem může společnosti EI nebo třetí osobě vzniknout újma. Podvodné jednání má nejčastěji formu podvodu, úvěrového podvodu, pojistného podvodu a dotačního podvodu. Společnost EI netoleruje žádnou formu podvodného jednání. Zaměstnanci si při výkonu své práce počínají tak, aby nedošlo ke vzniku podvodného jednání. Při zjištění jakéhokoliv protiprávního jednání nebo podezření na něj jsou zaměstnanci povinni oznámit tuto skutečnost v souladu s bodem 2.1.2 a 2.6.1.5 tohoto EK.

    2. Přijetí přiměřených pravidel pro odstranění či snížení rizik

     Zavedení compliance programu představuje i revizi stávajících vnitřních organizačních a řídících aktů (ORA) společnosti EI, a to s provázaností na EK. Dalším opatřením je uplatnění protikorupční doložky, která je součástí pracovní smlouvy každého zaměstnance.

    3. Průhledný a vnitřně provázaný systém vnitřních předpisů

     Společnosti EI přísně vyžaduje dodržování vnitřních ORA, které jsou k dispozici každému zaměstnanci v tištěné podobě i v elektronické podobě – viz níže. Společnost netoleruje nedodržování a porušování vnitřních ORA. Takové nedodržení může být vyhodnocenou jako porušení povinnosti vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a může vést k uložení disciplinárních postihů včetně případného rozvázání pracovního poměru. Je potřeba, aby si zaměstnanci vždy uvědomovali svoji odpovědnost za své jednání a současné vyhodnotili, zda vždy dodržují právní řád a platné ORA. Zaměstnanci při nástupu do pracovního poměru podpisem pracovní smlouvy potvrzují, že se detailně seznámili se všemi platnými ORA společnosti EI. Současné jsou seznámeni s tým, že tyto ORA jsou k dispozici v listinné podobě u zaměstnavatele, a to na sekretariátu společnosti EI v jejím sídle dle zápisu v obchodním rejstříku a současně v elektronické podobě na interní IT síti. Stávající zaměstnanci jsou s platnými ORA prokazatelně seznamováni minimálně 1 x za kalendářní rok po aktualizaci ORA.

    4. Vzdělávaní zaměstnanců v rámci compliance programu

     Společnost zajištuje pravidelné vzdělávání zaměstnanců v rámci řízení rizik témat compliance programu.

    5. Kontrolní mechanismus a komunikace v rámci compliance programu

     Zaměstnancům společnosti EI vyplývá z EK povinnosti hlásit jeho porušení dle bodu 2.1.1, přičemž pro tyto účely zřídila společnost EI linku důvěry na telefonním čísle: ……………..

     Zanecháním hlasové zprávy na záznamník shora uvedené linky zaměstnanec anonymně oznámí případy porušení EK nebo compliance programu. Společnost EU preferuje, aby podněty nebyly anonymní, protože anonymní podněty představují samy o sobě riziko neetického jednání a zneužití linky důvěry. Nikomu ale není bráněno podat podnět anonymně. Po obdržení podnětu bude tento předmětem zkoumání. V případě, že odesílatel podnětu je znám bude vyrozuměn o výsledku jeho zkoumání. Společnost EI si váží podání důvodných podnětů na linku důvěry a jejich podávání podporuje. To samozřejmě neplatí pro podněty lživé či podněty s cílem nespravedlivě osočit jinou osobu nebo společnosti. Takový podnět sám o sobě představuje porušení EK společnosti EI se všemi důsledky, které z toho vyplývají.

 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  Vedoucí zaměstnanci odpovídají za dodržovaní compliance programu – EK uplatňováním jeho zásad ve společnosti EI v souladu s vnitřními ORA společnosti EI.

  Všichni zaměstnanci ctí principy compliance programu – EK ve společnosti EI a přispívají k jeho dodržování a utváření.

  Společnosti EI bude zaměstnávat anebo spolupracovat pouze s osobami:

  1. Které si uvědomují, že v souladu se stále se zvyšujícími nároky ze strany obchodních partnerů, spolupracujících firem, orgánů státní správy i ze strany zaměstnanců je nutné zlepšovat image a zvyšovat kredibilitu společnosti EI. Společnost trvá na dodržování základních morálních etických norem, které jsou nad rámce obecně závazných právních předpisů a organizačných norem,
  2. Které si uvědomují, že dodržování zákonů, základních lidských hodnot a přístupů v podnikání je samozřejmostí v každodenním životě,
  3. Které si uvědomují, že musí mít za všech okolností slušné a korektní chování a vystupování při osobním styku ze zákazníky, obchodnými partnery, zástupci orgánů státní správy a zaměstnanci společnosti EI,
  4. Které si uvědomují, že je nutné plnit přání zákazníků a obchodních partnerů i ostatních zaměstnanců ochotně a v co nejkratším možném termínu a jakékoliv poškození zákazníka, obchodního partnera či zaměstnance je naprosto nepřípustné. Vycházíme z toho, že čestnost vůči všem subjektům je předpokladem úspěšné a trvalé spolupráce,
  5. Které si uvědomují, že korupční praktiky jakéhokoliv druhu považuje společnost EI za nepřípustné. Nepřijímáme ani neposkytujeme žádné peníze, cenné dary, služby či cokoli jiného, co by mohlo být považováno za úplatek. Malé dary či pohoštění respektujeme v případě, že nejsou zavazující a mohou být na stejné úrovni oplaceny,
  6. Které si uvědomují, že v konkurenčním boji si počínáme rázně, ale čestně. Nepoškozujeme dobré jméno třetích osob. Nepokoušíme se nečestnými způsoby získávat informace o podnikání jiných,
  7. Které si uvědomují, že základním předpokladem každého zaměstnance společnosti EI je vztah k soukromému hmotnému i nehmotnému majetku akcionářů. Využívání tohoto majetku pro jiné účely než pro potřeby společnosti EI je nepřípustné,
  8. Které si uvědomují, že není přípustné poskytovat jakékoliv informace o společnosti EI a jejich aktivitách a obchodních partnerech bez souhlasu představenstva či výkonného ředitele společnosti EI,
  9. Které si uvědomují, že informace nám svěřené a veškeré citlivé údaje od všech subjektů považujeme za přísně důvěrné,
  10. Které si uvědomují, že pracovník svým chováním a vystupováním reprezentuje společnost EI i mimo pracoviště a pracovní dobu,
  11. Které si uvědomují, že musí chránit zájmy a dobré jméno společnosti EI,
  12. Které si uvědomují, že máme zájem na zachování zdravého a čistého životního prostředí. Jsme si vědomi, že zdroje jsou omezené a třeba je užívat zodpovědně,
  13. Které nepřipouští diskriminaci či obtěžování.

  Společnost EI nebude zaměstnávat nebo spolupracovat s osobami:

  1. Které svým jednáním a chováním poškozuje jméno společnosti EI nebo narušují mezilidské vztahy na pracovišti,
  2. Které jednají či se chovají diskriminačně nebo s předsudky,
  3. Které odmítají spolupracovat se zaměstnanci společnosti EI,
  4. Které uzavírají vlastních obchody na úkor společnosti EI nebo vlastní podnikatelskou činností konkurují společnosti EI a zneužívají svého pracovního zařazení nebo informací získaných díky vztahu se společnosti EI,
  5. Které pomlouvají společnost EI, její představitele, akcionáře či aktivity, neboj jinak konají proti zájmům společnosti EI a jejímu dobrému jménu,
  6. Které porušují obchodní tajemství společnosti EI a ORA společnosti EI.

Tento EK je platný a účinný dnem 1.listopadu 2016

Tento EK byl schválen představenstvem společnosti EI jako závazný pro všechny zaměstnance a pro všechny společnosti v rámci holdingu EI.