logo-ecoinvestment

Etický kódex a pravidlá správania

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Účel a rozsah působnosti

   Tento dokument (dále jen „EK“) upravuje obecné zásady i konkrétní pravidla chování společností ze skupiny ECO-INVESTMENT (dále jen „skupina EI“), jejich zaměstnanců, bez ohledu na jejich pracovní zařazení, pozici, postavení či druh vykonávané práce/funkci, jakož i na další fyzické osoby, které společnosti ze skupiny EI navenek zastupují a rovněž i na členy volených orgánů společností ze skupiny EI (zaměstnanci, zástupci a členové volených orgánů dále společně rovněž jako „zaměstnanci“), stanovuje základní hodnoty EI a představuje základ firemní kultury, která v souladu se zásadou zákonnosti respektuje nejen platnou legislativou České republiky, ale rovněž právní předpisy zemí, ve kterých skupina EI působí.

   Firemní kultura je postavena na etických principech a jasném, profesionálním, otevřeném a srozumitelném způsobu komunikace, vystupování a jednání, které tvoří rámec pro poctivé, přátelské podnikatelské a společenské jednání.

   EK je souborem pravidel a minimálním standardem chování. EK je základem, kterým se řídí každodenní pracovní činnosti, jednání a chování všech zaměstnanců společností ze skupiny EI a jednotlivé společnosti ze skupiny EI jsou povinny přijmout EK jako svůj minimální standard chování. Snaha o vytvoření zisku neospravedlňuje žádné porušení právních předpisů nebo EK. Vyvarujeme se veškerých obchodních transakcí, které lze uskutečnit pouze za cenu takového jednání. Zavazujeme se podnikat dle vysokých standardů morálky a etiky.

   EK jako jeden z preventivních nástrojů compliance management systému (dále rovněž jako „CMS“) skupiny EI tvoří jeho základ a je jeho součástí. CMS podporuje uvádění základních principů a pravidel obsažených v EK do praxe v rámci každodenního jednání zaměstnanců. Dodržování EK slouží také k udržení a dalšímu budování dobrého jména skupiny EI.

   Rovněž od našich dodavatelů, jejich zástupců, obchodních partnerů ve společných aktivitách jakož i jakýchkoliv jiných partnerů očekáváme, že při realizaci našich společných projektů a záměrů budou dodržovat zásady stanovené v tomto EK.

  2. Cíl

   Cílem EK je:

   1. jasně stanovit principy a pravidla etického chování a jednání zaměstnanců, ať již působící navenek nebo dovnitř společnosti ze skupiny EI,
   2. eliminovat takové aktivity zaměstnanců, které by mohly mít negativní vliv na dobré jméno skupiny EI a jednotlivých společností náležejících do skupiny EI,
   3. motivovat zaměstnance k etickému chování, protože pravidla jsou stejná pro všechny,
   4. uplatňovat profesionální, zodpovědný a vstřícný přístup ke všem obchodním a jiným partnerům s cílem dostát jejich požadavky při respektování principů EK,
   5. nastavit základní pravidla ohledně oznamování porušení EK a reakci na tato porušení s cílem zabránit tomu, aby se tato porušení opakovala v budoucnu.

 2. ZÁSADY JEDNÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

  V souladu se zásadou zákonnosti za všech okolností dodržujeme platné a účinné právní předpisy zemí, ve kterých společnosti ze skupiny EI podnikají, zejména avšak nikoliv jenom v České republice. Jednáme v souladu s principy v těchto právních řádech obsažených, nesnažíme se je žádným způsobem obcházet, nenavádíme ani jiné subjekty k jejich porušování či obcházení a ani se vědomě na takovém porušování příp. obcházení nepodílíme.

  Všichni naši zaměstnanci se podílejí na vytváření takového prostředí, které umožňuje dodržování platných a účinných právních předpisů v jednotlivých zemích, kde skupina EI působí.

  Všichni zaměstnanci jednají odpovědně a nesmí se podílet na neetickém či jinak nevhodném chování. Vedoucí zaměstnanci by měli jít svým podřízeným zaměstnancům příkladem. Rovněž osoby zastupující společnosti ze skupiny EI ve vztazích s třetími osobami si musí být vědomy své odpovědnosti a důsledků svého jednání. Za všech okolností musí zaměstnanci usilovat o to, aby jejich jednáním nedocházelo k poškození dobrého jména společnosti ze skupiny EI nebo celé skupiny EI, jakož i předcházet vzniku škodám na majetku společnosti, pro kterou pracují, či jiným újmám.

  Společnosti ze skupiny EI a jejich zaměstnanci se zavazují včas poskytovat věcné, přesné, srozumitelné, korektní a úplné informace. Společnosti ze skupiny EI společně se svými zaměstnanci se zavazují zajistit, aby vztahy s obchodními partnery, jakož i s orgány státní správy a širokou veřejností byly otevřené, transparentní a součinné. Cílem skupiny EI je budovat vztahy založené na důvěře.

  1. Vzájemný respekt a ochrana osobnosti, nediskriminace a bezpečnost práce

   Respektujeme názory druhých a stejně tak i jejich osobní důstojnost, soukromí a osobnostní práva. Pro společnosti ze skupiny EI má klíčový význam budovat silný a pevný vztah se všemi jejími zaměstnanci, jakož i s obchodními partnery, jehož základem je vzájemná úcta a důstojnost.

   Vůči sobě navzájem, jakož i ve vztahu k třetím osobám jednáme v souladu se zásadou nediskriminace a rovnoprávnosti, bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství, sexuální orientaci, etnickou příslušnost, členství v odborové organizaci nebo jiné charakteristiky chráněné zákonem. Nepřipouštíme a netolerujeme diskriminaci či obtěžování.

   Všichni zaměstnanci se podílejí na spoluvytváření bezpečného a zdravého pracovní prostředí a přispívají k jeho trvalému zlepšování. Vedoucí zaměstnanci nesou odpovědnost za pravidelné proškolení svých podřízených v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za náležité řešení stížností či podnětů ze strany svých podřízených, které se týkají zastrašování, obtěžování či jiného nevhodného či nezákonného chování, jakož i za přijetí vhodných nápravných opatření.

   Na svých pracovištích nevyužíváme nucenou a/anebo otrockou práci ani jiné formy nedobrovolné práce. Nedovolujeme žádné praktiky, které by omezovaly svobodný pohyb zaměstnanců či vyjádření jejich názorů.

  2. Střet zájmů

   Všichni zaměstnanci a další osoby zastupující společnosti ze skupiny EI musí zajistit, aby jejich osobní zájmy nebyly ve střetu s jejich pracovními povinnostmi vůči společnosti ze skupiny EI, pro kterou pracují. Osobní zájmy zaměstnanců a jejich soukromé aktivity respektujeme, ale zaměstnanci by měli zachovávat loajalitu vůči společnosti ze skupiny EI, pro kterou pracují. Vlastní osobní zájem zaměstnance zahrnuje nejen zájem samotného zaměstnance, ale rovněž osoby či osob jemu blízkých, zejména jeho rodinných příslušníků.

   Potenciální střet zájmů může nastat za situace, kdy se zaměstnanec bude podílet na podnikatelských aktivitách, které jsou v rozporu s podnikatelskou činností společnosti ze skupiny EI, pro kterou tento zaměstnanec pracuje, a tyto aktivity potenciálně mohou zasahovat do výkonu jeho pracovních činností pro společnost ze skupiny EI, pro kterou pracuje. Zaměstnanci nesmějí zneužít svého postavení, informací či majetku společnosti ze skupiny EI, pro kterou pracují, pro svůj osobní prospěch či prospěch jiných osob.

   Každý potenciální střet zájmů je nutné ohlásit vedoucímu zaměstnanci, který následně vyhodnotí, zda jde skutečně o střet zájmů a jaká opatření budou přijata, aby se předešlo střetu zájmu.

  3. Nakládání s důvěrnými informacemi a údaji, včetně osobních údajů

   Při nakládání s informacemi (tj. při získávání, zpracování a ukládání) personální, finanční, technické, provozní, obchodní a jiné povahy jednáme s náležitou péčí a obezřetně a dodržujeme postupy a pravidla informační bezpečnosti tak, aby bylo zabráněno jejich neoprávněnému zpřístupnění, zneužití, změně či zničení. Zaměstnanci jsou zvláště povinni zabezpečit svá elektronická zařízení, která využívají k výkonu své pracovní činnosti, proti neoprávněnému přístupu třetích osob, zejména přístupovými hesly, a jakýkoliv neoprávněný přístup ihned ohlásit svému nadřízenému, který rozhodne o tom, jaká nápravná opatření budou přijata.

   Zaměstnanci jsou povinni využívat informace, které získají při výkonu své pracovní činnosti, pouze k účelu, pro který byly poskytnuty či shromážděny a ten respektovat i při jejich zpracování.

   Všichni zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost nejen o podnikatelské činnosti konkrétní společnosti ze skupiny EI, pro kterou pracují, včetně jejího obchodního tajemství i osobních údajů jednotlivých zaměstnanců, ale rovněž o veškerých informacích a údajích týkajících se našich obchodních partnerů.

  4. Férová hospodářská soutěž a potírání korupce a podvodů

   Korupce, zvláště různé formy úplatkářství či pletich při veřejných zakázkách, podvodné jednání a nekalá hospodářská soutěž rozvrací trh a představuje překážku zdravého hospodářského, sociálního a demokratického rozvoje. Netolerujeme žádnou z těchto aktivit a odmítáme jakékoliv formy korupčního jednání.

   1. Férové jednání v rámci hospodářské soutěže

    Naši zaměstnanci nebudou postupovat v rozporu s platnými zákony upravujícími pravidla na ochranu hospodářské soutěže či protikorupční pravidla a se zásadou dobrých mravů v hospodářské soutěži. Zvláště se vyhýbáme účasti na kartelových dohodách či jiných jednáních narušující hospodářskou soutěž anebo na jednání, které by mohlo způsobit škodu nebo újmu našim obchodním partnerům nebo jiným soutěžitelům.

   2. Boj s korupcí

    Nebudeme přímo ani nepřímo slibovat, nabízet nebo poskytovat jakékoli dary, odměny, pohostinnost či jiné výhody jakýmkoli osobám nebo subjektům, abychom přiměli takovou osobu nebo subjekt jednat v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu právním řádem České republiky nebo jiné dotčené země, ve které působí skupina EI, s cílem zajistit si obchodní příležitost nebo jakoukoli jinou nepřiměřenou či nedovolenou výhodu při vykonávání podnikatelských aktivit skupiny EI, ať již ve vztahu k osobám nebo subjektům ze soukromého nebo veřejného sektoru.

    Nebudeme přímo ani nepřímo vyžadovat, nechat si slibovat nebo přijímat žádné dary, odměny či jiné výhody, které by byly poskytovány za účelem přimět nás jednat v rozporu se stanovenými zákonnými povinnostmi země, kde působí skupina EI. Výše uvedené jednání zpravidla naplňuje znaky korupčního chování, zejména směřuje-li závadné jednání vůči orgánům státní správy, je-li tím narušen princip nestrannosti při rozhodování těchto orgánů a je-li takové jednání motivováno získáním výhod. Typickým projevem korupce je úplatkářství ve všech svých formách. Společnosti ze skupiny EI ani jejich zaměstnanci či zástupci nesmí být účastni nebo napomáhat ilegálním obchodním transakcím či jiným protiprávním jednáním, nesmí slibovat nebo nechat si slibovat, nabízet, akceptovat ani poskytnout neoprávněné výhody či úplatky. Zaměstnancům je výslovně zakázáno slibovat, nabízet, poskytovat anebo přijímat nebo nechat si slíbit jakoukoli formu úplatků, finančních pobídek nebo jiného prospěchu nebo dávat někomu pokyn, aby tak činil místo nich.

    S cílem zamezit potenciálně korupčnímu jednání jsme přijali následující pravidla pro přijímání darů či jiných výhod v souvislosti s podnikatelskou činností společností ze skupiny EI, které mohou být poskytovány v rámci obchodních zdvořilostí za účelem podpory přátelských obchodních vztahů: V souvislosti s výkonem své pracovní činnosti nesmějí zaměstnanci pro sebe či pro osobu jim blízkou přijímat s cílem ovlivnit jejich rozhodování jakékoliv dary či výhody, zejména za žádných okolností dary v podobě peněžní hotovosti či převodu peněz na jejich osobní účet, ani v podobě vstupenek, voucherů, úhrady nákladů na ubytování či stravování a jiné obdobné výhody. Konkrétní podmínky pro schválení darů a výhod nadřízenými zaměstnanci, resp. statutárním orgánem, obsahují vnitřní předpisy.

   3. Nulová tolerance podvodům a pravdivost informací v obchodním styku

    Podvodné jednání představuje úmyslné jednání zaměstnance či zástupce společnosti ze skupiny EI, které je v rozporu s právními předpisy nebo se zájmy společnosti ze skupiny EI, jehož důsledkem může společnosti ze skupiny EI nebo třetí osobě vzniknout škoda nebo újma. Podvodné jednání má nejčastěji formu podvodu, úvěrového podvodu, pojistného podvodu a dotačního podvodu. Skupina EI netoleruje žádnou formu podvodného jednání. Zaměstnanci si při výkonu své práce počínají tak, aby nedošlo ke vzniku podvodného jednání.

    Věrně evidujeme všechny finanční transakce a vedeme o nich účetnictví v souladu s požadavky právních předpisů ČR a s mezinárodně uznávanými účetními standardy zásadami. Ve svých rozhodovacích procesech skupina EI spoléhá na správnost a přesnost účetních záznamů jednotlivých společností ze skupiny EI. Veškeré obchodní transakce musí být uvedeny v našich záznamech v souladu s určenými postupy, ověřovacími principy a obecně používanými účetními postupy. Zaměstnancům je zapovězeno zkreslovat údaje o stavu hospodaření společnosti ze skupiny EI, pro kterou pracují.

  5. Ochrana životního prostředí

   Skupina EI se při své obchodní činnosti nezúčastňuje projektů a činností, které mají za následek ohrožení či poškození životního prostředí. Ve vztahu k přírodním zdrojům se snažíme přistupovat šetrným a hospodárným způsobem. Každý zaměstnanec při svém rozhodování musí dbát na to, aby ochrana životního prostředí byla vždy zajištěna a spolupodílet se na dodržování všech povinností v oblasti ochrany životního prostředí stanovených obecně závaznými právními předpisy.

 3. OZNAMOVÁNÍ PORUŠENÍ EK A DŮSLEDKY PORUŠENÍ EK
  1. Systém pro oznamování porušení zásad EK

   Pokud se zaměstnanci dozvědí o jakémkoliv porušení EK, pak tuto skutečnost musí nahlásit svému nadřízenému, a to bez zbytečného odkladu.

   Zaměstnanci mají možnost nahlásit porušení také anonymně, a to prostřednictvím etické linky důvěry: +421 259 202 041. Veškerá hlášení jsou považována za důvěrná a je s nimi nakládáno v důvěrném režimu. Zajistíme, aby nedošlo k pracovnímu znevýhodnění zaměstnance z důvodu oznámení učiněných v dobré víře.

   Zanecháním hlasové zprávy na záznamník shora uvedené linky zaměstnanec anonymně oznámí případy porušení EK. Společnosti ze skupiny EI preferují, aby podněty nebyly anonymní, protože anonymní podněty představují samy o sobě riziko neetického jednání a zneužití etické linky. Nikomu ale není bráněno podat podnět anonymně. Po obdržení podnětu bude tento předmětem šetření. V případě, že odesílatel podnětu je znám, bude vyrozuměn o výsledku šetření a bude-li podnět vyhodnocen jako relevantní, i o opatřeních, která budou nebo již byla přijata. Skupina EI si váží podání důvodných podnětů na etickou linku a jejich podávání podporuje. To samozřejmě neplatí pro podněty lživé či podněty s cílem nespravedlivě osočit jinou osobu nebo některou ze společností ze skupiny EI. Takový podnět sám o sobě představuje porušení EK se všemi důsledky, které z toho vyplývají.

  2. Vymahatelnost dodržování EK a sankce za porušení EK

   EK je nedílnou součástí obecných podmínek zaměstnání a navazuje na práva a povinnosti stanovené zaměstnancům v zákoníku práce a pracovním řádu. Veškerá porušení EK jsou považována za porušení pracovně právních povinností, jejich důsledkem může být v případě závažných porušení disciplinární postih včetně případného rozvázání pracovního poměru.

  3. Kontrola dodržování EK

   Dodržování EK je v kompetenci vedoucích zaměstnanců v souladu s procesy nastavenými vnitřními předpisy jednotlivých společností ze skupiny EI.

 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  Všichni zaměstnanci se zavazují ctít principy EK a přispívají k jeho dodržování a utvářet pro to vhodné podmínky.

  Jsme si vědomi toho, že bychom měli důkladně znát i své obchodní partnery, jakož i své vlastní zaměstnance. V rámci prověrek obchodních partnerů, včetně externích poradců, a zaměstnanců zejména v souvislosti s navazováním spolupráce nebo přijetím do pracovního poměru jsme připraveni zaměstnávat anebo spolupracovat pouze s osobami:

  1. Které si uvědomují, že v souladu se stále se zvyšujícími nároky ze strany obchodních partnerů, spolupracujících firem, orgánů státní správy i ze strany zaměstnanců je nutné zlepšovat image a zvyšovat kredibilitu skupiny EI. Společnost trvá na dodržování základních morálních a etických norem, které jdou nad rámec obecně závazných právních předpisů zemí, ve kterých skupina EI působí,
  2. Které si uvědomují, že dodržování obecně závazných právních předpisů, základních lidských práv a svobod a dobrých mravů v podnikání je samozřejmostí v každodenním životě,
  3. Které si uvědomují, že musí mít za všech okolností slušné a korektní chování a vystupování při osobním styku nejen ve vztahu k našim zaměstnancům, ale rovněž ve vztahu k třetím osobám, včetně našich obchodných partnerů a orgánů státní správy,
  4. Které si uvědomují, že je nutné vyřizovat pracovní záležitosti ochotně a bez zbytečných odkladů v co nejkratším možném termínu a jakékoliv poškození obchodního partnera či jiného zaměstnance je naprosto nepřípustné. Vycházíme z toho, že čestnost vůči všem subjektům působícím na trhu je předpokladem úspěšné a trvalé spolupráce,
  5. Které si uvědomují, že korupční praktiky jakéhokoliv druhu považuje skupina EI za nepřípustné. Nepřijímáme ani neposkytujeme žádné peníze, cenné dary, služby či cokoli jiného, co by mohlo být považováno za úplatek. Malé dary či pohoštění respektujeme v případě, že nejsou zavazující a mohou být na stejné úrovni oplaceny,
  6. Které si uvědomují, že v konkurenčním boji si počínáme rázně, ale čestně. Nepoškozujeme dobré jméno třetích osob. Nepokoušíme se nečestnými způsoby získávat informace o podnikání jiných,
  7. Které si uvědomují, že základním předpokladem každého zaměstnance je loajalita a náležitá péče ve vztahu k majetku společnosti ze skupiny EI, pro kterou pracuje. Využívání tohoto majetku pro jiné než pracovní účely je nepřípustné,
  8. Které si uvědomují, že není přípustné poskytovat jakékoliv informace o společnosti ze skupiny EI, pro kterou pracují a o jejich aktivitách a obchodních partnerech bez souhlasu takové společnosti,
  9. Které si uvědomují, že informace nám svěřené a veškeré citlivé údaje od všech subjektů považujeme za přísně důvěrné a ve vztahu k nim zachováváme mlčenlivost,
  10. Které si uvědomují, že svým chováním a vystupováním reprezentují společnost ze skupiny EI, pro kterou pracují i mimo pracoviště a pracovní dobu,
  11. Které si uvědomují, že musí chránit zájmy a dobré jméno společnosti ze skupiny EI, pro kterou pracují,
  12. Které si uvědomují, že máme zájem na zachování zdravého a čistého životního prostředí. Jsme si vědomi, že zdroje jsou omezené a třeba je užívat zodpovědně a hospodárně,
  13. Které nepřipouští diskriminaci či obtěžování.

  Společnost EI nebude dále zaměstnávat nebo spolupracovat s osobami:

  1. Které svým jednáním a chováním poškozují jméno společnosti ze skupiny EI nebo skupiny EI nebo narušují mezilidské vztahy na pracovišti,
  2. Které jednají či se chovají diskriminačně nebo s předsudky,
  3. Které odmítají spolupracovat s ostatními zaměstnanci dané společnosti ze skupiny EI,
  4. Které uzavírají vlastních obchody na úkor společnosti ze skupiny EI, pro kterou pracují, nebo vlastní podnikatelskou činností konkurují společnosti ze skupiny EI, pro kterou pracují, a zneužívají svého postavení nebo informací získaných v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti pro společnost ze skupiny EI,
  5. Které pomlouvají společnost ze skupiny EI nebo skupinu EI, její zástupce, vlastníky či podnikatelské aktivity, nebo jinak konají proti zájmům společnosti ze skupiny EI, pro kterou pracují, a jejímu dobrému jménu,
  6. Které porušují obchodní tajemství společnosti ze skupiny EI, pro kterou pracují a/nebo její vnitřní předpisy.

Tento EK byl schválen společností ECO-INVESTMENT, a.s. s cílem vytvořit vzorový etický kodex i pro jednotlivé společnosti ze skupiny EI, které zajistí jeho závaznost vůči svým zaměstnancům prostřednictvím vydání vnitřního předpisu.

Tento EK je platný a účinný dnem 1. července 2021.