logo-ecoinvestment

Program

Vedení obchodní společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. (dále jen „společnost“) v souladu se zákonem č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v zájmu společnosti a jejích zaměstnanců vyhlašuje následovný Compliance program.

Trestní čin je pro účel compliance programu společnosti definován jako protiprávní čin spáchaný v zájmu nebo v rámci činnosti společnosti, jednal-li tak

 1. statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba ve vedoucím postavení v rámci společnosti, která je oprávněna jménem nebo za společnost jednat,
 2. osoba ve vedoucím postavení v společnosti, která v společnosti vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není osobou uvedenou v písmenu a),
 3. ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení společnosti, jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost společnosti, nebo
 4. zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou v písmenech a) až c) výše,

jestli ho jde společnosti přičítat dle zákona.

Korupce je pro účel compliance programu společnosti definována jako jednání, při kterém dochází ke zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v rozporu s právním řádem, etickými pravidly a na úkor společnosti.

Společnost se rozhodla přistoupit k tomuto compliance programu, jehož účelem je:

 1. minimalizovat korupční rizika v obchodní činnosti společnosti,
 2. preventivně působit proti korupčním rizikům uvnitř společnosti při zajišťování produktů a služeb pro společnost,
 3. jako významný podnik českého průmyslu dát příklad, jak v prevenci korupce a neetického jednání postupovat,

a současně prohlašuje, že:

 1. nebude tolerovat jakoukoliv formu trestné činnosti,
 2. Všechny odpovědné osoby a zaměstnanci společnosti dodržují legislativu České republiky stejně jako vnitřní organizační a řídící akty (OŘA) společnosti,
 3. Společnost disponuje existujícím Compliance programem na předcházení trestní odpovědnosti,
 4. Společnost v rámci své činnosti vyvíjí veškerou snahu k předcházení jednání fyzických osob, které by jí mohlo být přičitatelné dle ust. § 8 zákona. Snaha o předcházení trestní odpovědnosti společnosti je součástí její firemní kultury a etického kodexu společnosti,
 5. Compliance program společnosti byl vytvořen zejména za účelem předcházení trestné činnosti a korupce a nastavení řídícího a kontrolního systému společnosti,
 6. Compliance program není jednorázovým opatřením, ale systémem pro kontinuální prevenci trestní odpovědnosti a prevence korupce u společnosti,
 7. Compliance program je pravidelně vyhodnocován a aktualizován,
 8. Základem Compliance programu je Etický kodex společnosti, který je závazný pro všechny odpovědné osoby a zaměstnance společnosti,
 9. Společnost připravila mechanismus identifikace trestněprávních a dalších rizik a korupce a vyzývá své zaměstnance, aby jej využívali k vyjadřováním obav a přijímání podání o zjištěných rizicích.

Compliance program společnosti obsahuje následovné prvky:

 • etický kodex zaměstnanců společnosti,
 • etická linka, na kterou může kdokoliv nahlásit podnět na trestnou činnost, korupční či neetické jednání v souvislosti se společností, jejími aktivitami a jejími zaměstnanci,
 • soubor procesů a opatření k vyhodnocování trestněprávních a dalších rizik a korupce v souvislosti se společností, jejími aktivitami a jejími zaměstnanci.